Algemene voorwaarden – RunningFacts Hardloopcongres 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het RunningFacts Hardloopcongres 2019 te Hoevelaken.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Congres: RunningFacts Hardloopcongres, vrijdag 13 december 2019, Hoevelaken.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het congres en indien van toepassing aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan het congres door middel van verzending van het inschrijfformulier op de website (link).
 5. Organisator: RunningFacts VOF, gevestigd aan de Luciferstraat 4 te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74120964, BTW nummer: NL NL859779452B01, e-mailadres: info@runningfacts.nl
 6. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

Artikel 3. Annuleringsvoorwaarden

 1. Het is mogelijk de registratie te annuleren. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden, kan er geannuleerd worden middels het sturen van een e-mail naar info@hardloopcongres.nl. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
 2. annulering tot één maand voor aanvang van het congres is mogelijk tegen betaling van  €20,- administratiekosten.
 3. voor annulering tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van het congres wordt  €75,- in rekening gebracht.
 4. in alle overige gevallen is het volledige bedrag verschuldigd.
 5. plaatsvervanging is te allen tijde mogelijk. De naam van de plaatsvervanger dient per e-mail te worden doorgegeven.

Artikel 4. Wijzigingen en annulering door organisator

De organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma en de locatie door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van redenen het congres te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het congres verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. De organisator zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan door de organisator ingeschakelde derde voor het registreren van de deelnemers.

Artikel 6. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer (deels) zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.